• wt.. gru 5th, 2023

  Wykorzystanie potencjału biogospodarki ujemnocarbonej w walce ze zmianami klimatu

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 22, 2023
  Wykorzystanie potencjału biogospodarki ujemnocarbonej w walce ze zmianami klimatu

  Zmiany klimatu są jednym z najpilniejszych problemów naszych czasów, a coraz większa zgoda między naukowcami i decydentami wskazuje na konieczność pilnego działania w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z obiecujących rozwiązań w tej dziedzinie jest rozwój biogospodarki ujemnocarbonej, która ma potencjał nie tylko do zapewnienia zrównoważonego źródła energii, ale również aktywnego usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Niniejszy artykuł bada globalny wpływ biogospodarki ujemnocarbonej na redukcję emisji oraz jej potencjalną rolę w walce ze zmianami klimatu.

  Biogospodarka ujemnocarbonej odnosi się do produkcji energii z biomasy, takiej jak rośliny lub odpady organiczne, w sposób, który skutkuje netto usuwaniem dwutlenku węgla z atmosfery. Można to osiągnąć poprzez kombinację technologii wychwytywania i przechowywania węgla (CCS) oraz praktyk zrównoważonej produkcji biomasy. Poprzez wychwycenie i przechowanie emitowanego dwutlenku węgla podczas procesu produkcji biogospodarki, możliwe jest stworzenie zamkniętego systemu, który skutecznie redukuje całkowitą ilość gazów cieplarnianych w atmosferze.

  Jedną z najobiecujących technologii biogospodarki ujemnocarbonej jest biogospodarka z wychwytywaniem i przechowywaniem węgla (BECCS). BECCS polega na spalaniu biomasy w celu produkcji energii, przy jednoczesnym wychwytywaniu i przechowywaniu emitowanego dwutlenku węgla pod ziemią. Proces ten nie tylko generuje energię odnawialną, ale także usuwa dwutlenek węgla z atmosfery, co czyni go potencjalnie potężnym narzędziem w walce ze zmianami klimatu.

  Potencjał globalny BECCS jest znaczący, a niektóre szacunki wskazują, że do 2050 roku może on usuwać nawet 10 gigaton dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada około jednej trzeciej obecnych globalnych emisji. Jednak masowe wdrażanie BECCS stoi przed kilkoma wyzwaniami, w tym koniecznością znaczących inwestycji w infrastrukturę CCS, rozwinięciem zrównoważonych łańcuchów dostaw biomasy oraz potencjalnym konkursem o zasoby ziemi i wody w kontekście produkcji żywności i ochrony bioróżnorodności.

  Pomimo tych wyzwań istnieje kilka powodów do optymizmu co do potencjału biogospodarki ujemnocarbonej w kontekście redukcji globalnych emisji. Po pierwsze, postęp w technologii wychwytywania i przechowywania węgla oraz obniżenie kosztów sprawiają, że coraz bardziej wykonalne jest wychwytywanie i przechowywanie dwutlenku węgla emitowanego przez produkcję biogospodarki. Na przykład, ostatnie projekty pilotażowe w Stanach Zjednoczonych i Europie wykazały techniczną wykonalność wychwytywania dwutlenku węgla z elektrowni na biomasę i przechowywania go w głębokich formacjach geologicznych.

  Po drugie, zrównoważone praktyki produkcji biomasy mogą pomóc w minimalizacji wpływu biogospodarki na środowisko i zapewnić, że przyczynia się ona do łagodzenia zmian klimatu, a nie ich pogłębiania. Na przykład, wykorzystanie pozostałości po rolnictwie, materiałów odpadowych i specjalnie uprawianych roślin energetycznych na marginalnych ziemiach może pomóc uniknąć konkurencji z produkcją żywności i redukcji presji na ekosystemy. Ponadto, wdrożenie agroleśnictwa i innych zintegrowanych systemów użytkowania ziemi może zwiększyć sekwestrację węgla w glebie i wegetacji, dalszym zwiększając korzyści klimatyczne biogospodarki.

  Wreszcie, biogospodarka ujemnocarbonej może odgrywać uzupełniającą rolę w zdywersyfikowanym portfolio strategii zwalczania zmian klimatu. Choć mało prawdopodobne, że stanowi jedno rozwiązanie dla wszystkich problemów, może ona pomóc w rozwiązaniu niektórych najtrudniej do uprzemysłowienia sektorów gospodarki, takich jak przemysł ciężki i lotnictwo, które są trudne do zelektryfikowania lub przejścia na odnawialne źródła energii. Ponadto, poprzez dostarczenie elastycznego i dyspozycyjnego źródła niskoemisyjnej energii, biogospodarka może wspierać integrację zmiennych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatr i energia słoneczna, w sieci elektroenergetycznej.

  Podsumowując, biogospodarka ujemnocarbonej ma duży potencjał w kontekście redukcji globalnych emisji i pomocy w walce ze zmianami klimatu. Poprzez inwestowanie w rozwój i wdrażanie zrównoważonych technologii biogospodarki, takich jak BECCS, oraz promowanie najlepszych praktyk w produkcji biomasy, decydenci polityczni i liderzy branży mogą odblokować pełny potencjał tego obiecującego rozwiązania klimatycznego.