• czw.. wrz 28th, 2023

  Wprowadzenie do średniej precyzji sztucznej inteligencji (AI Mean Average Precision)

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 19, 2023
  Wprowadzenie do średniej precyzji sztucznej inteligencji (AI Mean Average Precision)

  Sztuczna inteligencja (AI) zrewolucjonizowała wiele branż, a jednym obszarem, w którym dokonała znaczących postępów, jest detekcja obiektów. Detekcja obiektów to proces identyfikacji i zlokalizowania obiektów na obrazie lub wideo. Ma wiele zastosowań, od pojazdów autonomicznych po systemy monitoringu. W miarę jak algorytmy AI stają się bardziej wyrafinowane, pojawia się potrzeba dokładnego pomiaru wydajności. Jedną z takich miar, które zyskały popularność w ostatnich latach, jest średnia precyzja AI (mAP).

  Średnia precyzja AI to miara pomiaru wydajności specjalnie przeznaczona do zadań detekcji obiektów. Zapewnia ona kompleksową ocenę zdolności modelu AI do dokładnego wykrywania i lokalizowania obiektów. W odróżnieniu od innych miar, które skupiają się tylko na dokładności, mAP uwzględnia zarówno precyzję, jak i pokrycie, co sprawia, że jest to bardziej solidny wskaźnik wydajności.

  Precyzja odnosi się do zdolności modelu AI do poprawnego identyfikowania obiektów. Mierzy odsetek poprawnie wykrytych obiektów spośród wszystkich obiektów zidentyfikowanych przez model. Z kolei pokrycie mierzy odsetek poprawnie wykrytych obiektów spośród wszystkich obiektów prawdziwych obecnych na obrazie lub wideo. Poprzez uwzględnienie zarówno precyzji, jak i pokrycia, mAP dostarcza bardziej kompleksowej oceny wydajności modelu AI.

  Aby obliczyć mAP, porównuje się predykcje modelu z prawdziwymi adnotacjami. Każdemu przewidzianemu obiektowi przypisywana jest ocena pewności, wskazująca na pewność modelu co do swojej predykcji. Przewidywania są następnie sortowane na podstawie ich ocen pewności, a próg jest ustawiany w celu określenia, które przewidywania są uznawane za prawdziwie pozytywne. Wartości precyzji i pokrycia są obliczane dla każdego progu, a średnia precyzja jest obliczana poprzez uśrednienie wartości precyzji dla różnych poziomów pokrycia. Na koniec otrzymuje się średnią średnią precyzję, obliczając średnią wartość precyzji dla wszystkich klas.

  Zastosowanie mAP jako miary wydajności ma kilka zalet. Po pierwsze, dostarcza ona jednej wartości, która podsumowuje wydajność modelu AI dla wielu klas obiektów. Umożliwia to łatwe porównanie różnych modeli lub wariantów tego samego modelu. Po drugie, mAP jest bardziej odporna na zmiany progów detekcji w porównaniu do innych miar, takich jak dokładność. Uwzględnia ona kompromis między precyzją a pokryciem i dostarcza bardziej dokładnej reprezentacji wydajności modelu AI.

  Ponadto, mAP jest szczególnie przydatne przy pracy z niezrównoważonymi zbiorami danych. W zadaniach detekcji obiektów pewne klasy mogą występować częściej niż inne. Tradycyjne miary dokładności mogą być stronnicze wobec większości klas, co prowadzi do mylących ocen wydajności. mAP jednak ocenia wydajność każdej klasy indywidualnie i zapewnia uczciwą ocenę możliwości modelu.

  Podsumowując, średnia precyzja AI jest potężną miarą wydajności dla zadań detekcji obiektów. Łączy ona precyzję i pokrycie, aby zapewnić kompleksową ocenę zdolności modelu AI do dokładnego wykrywania i lokalizowania obiektów. Jej zdolność do radzenia sobie ze zbiorami danych o nierównomiernym rozkładzie i uwzględnianie zmian progów detekcji czyni ją niezbędnym narzędziem dla badaczy i praktyków w dziedzinie AI. W miarę rozwoju AI znaczenie dokładnych miar wydajności takich jak mAP nie może być przecenione.