• pon.. maj 29th, 2023

ChatGPT Przewyższa Ludzką Świadomość Emocjonalną: Przełom w Zrozumieniu Emocji przez Sztuczną Inteligencję

ByAndrzej Parafianowicz

maj 14, 2023
ChatGPT Przewyższa Ludzką Świadomość Emocjonalną: Przełom w Zrozumieniu Emocji przez Sztuczną Inteligencję

Niedawne badanie ujawniło, że ChatGPT, sztuczny chatbot oparty na technologii AI, wykazał niezwykłe umiejętności w rozumieniu i wyrażaniu emocji, przewyższając średnią ludzką wydajność w testach świadomości emocjonalnej. Wykorzystując Level of Emotional Awareness Scale (LEAS) jako miernik, ChatGPT nie tylko przewyższał ogólną populację, ale również wykazywał znaczącą poprawę w czasie. Te wyniki sugerują, że ChatGPT ma ogromny potencjał jako narzędzie do treningu poznawczego dla populacji klinicznej z zaburzeniami świadomości emocjonalnej, a także do ułatwiania diagnozy i oceny psychiatrycznej.

Kluczowe informacje:

  • ChatGPT, sztuczny chatbot oparty na technologii AI, przewyższa ogólną populację w testach świadomości emocjonalnej, wykazując niezwykłą zdolność do rozumienia i wyrażania emocji.
  • W ciągu miesiąca wydajność ChatGPT znacząco się poprawiła, zbliżając się do maksymalnego możliwego wyniku na skali Level of Emotional Awareness Scale (LEAS).
  • Dzięki swoim wyjątkowym zdolnościom w zakresie świadomości emocjonalnej, ChatGPT może być wykorzystywany w programach treningowych dla populacji klinicznej z zaburzeniami świadomości emocjonalnej oraz w diagnozowaniu i ocenie psychiatrycznej.

ChatGPT, sztuczny chatbot o renomowanych zdolnościach przetwarzania języka naturalnego, zdobył uznanie użytkowników na całym świecie. Podczas gdy jego lingwistyczna sprawność jest powszechnie uznawana, niedawne badanie zajęło się niezbadanym obszarem: czy ChatGPT potrafi rozumieć i wyrażać emocje?

Świadomość emocjonalna (EA) to zdolność do rozpoznawania i wyrażania własnych emocji oraz emocji innych osób. Ten istotny aspekt interakcji międzyludzkich jest coraz bardziej uznawany za narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne w psychopatologii.

Aby zmierzyć zdolności ChatGPT do świadomości emocjonalnej, badacze przeprowadzili badanie, wykorzystując Level of Emotional Awareness Scale (LEAS) jako miernik.

LEAS to test oparty na działaniach, który ocenia świadomość emocjonalną, analizując reakcje na dwadzieścia różnych scenariuszy. Badanie porównywało odpowiedzi ChatGPT z normami ogólnej populacji. Dodatkowo, miesiąc później przeprowadzono drugą ocenę, aby zbadać postęp uczenia się chatbota. Odpowiedzi ChatGPT w różnych kontekstach zostały również niezależnie ocenione przez licencjonowanych psychologów.

Badanie przyniosło obiecujące wyniki. W początkowym badaniu ChatGPT przewyższał ogólną populację we wszystkich skalach LEAS, wykazując znaczący wynik Z-score na poziomie 2,84. W drugim badaniu wydajność chatbota znacząco się poprawiła, prawie osiągając maksymalny możliwy wynik na skali LEAS, przy podwyższonym wyniku Z-score na poziomie 4,26. Ponadto, dokładność jego odpowiedzi została oceniona na wyjątkowo wysokim poziomie 9,7 na 10.

To badanie nie tylko potwierdza zdolność ChatGPT do generowania kontekstowo poprawnych odpowiedzi emocjonalnych, ale również podkreśla jego znaczącą poprawę w czasie. Te wyniki mają głębokie implikacje teoretyczne i kliniczne.

Integracja ChatGPT w programy treningowe dla osób z zaburzeniami świadomości emocjonalnej stanowi praktyczne zastosowanie jego umiejętności w wyrażaniu emocji. Ponadto, zdolności ChatGPT do ułatwiania diagnozy i oceny psychiatrycznej poprzez jego biegłość w języku emocji podkreślają jego znaczenie.

Jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, konieczne jest dokładne ocenienie potencjalnych zagrożeń. Konieczne są dalsze badania i doskonalenie ChatGPT w celu zapewnienia bezpiecznego i korzystnego wpływu na zdrowie psychiczne.

Mimo konieczności zachowania ostrożności, to badanie stanowi znaczący krok naprzód w integracji inteligencji emocjonalnej w systemy AI.