GłównaZ Kraju

Szczegółowa analiza sytuacji kadrowej w Polskiej Policji

Redakcja Mundurowe.info w najbliższych dniach zaprezentuje szczegółową analizę sytuacji kadrowej w służbach podległych MSWiA. Prezentowane dane będą obejmować lata 2010 – 2018 i zawierać takie informacje jak:

  • Liczba rozpoczętych procedur rekrutacyjnych i pozytywnie zakończonych.
  • Wszczętych postępowań dyscyplinarnych i zakończonych wydaleniem ze służby.
  • Liczba osób przyjętych z innych służb
  • Liczba osób, która złożyła raport o zwolnienie ze służby

Cykl rozpoczynamy prezentacją danych dot. Polskiej Policji.

POLSKA POLICJA

Liczba złożonych podań do Policji

Powyższa tabela przedstawia liczby złożonych podań o przyjęcie do służby w Policji, KGP nie posiada danych za lata 2010 – 2017 (z przyczyn technicznych nie jest możliwe wskazanie liczby pozytywnie zakończonych postępowań kwalifikacyjnych w tych latach). Jednakże w 2018 roku procedurę kwalifikacji pozytywnie zakończyło 4735 osób. Można także zauważyć ogromny spadek chętnych do służby w policji. W roku 2012 chętnych do służby było 44624 osób ale w 2018 liczba ta spadła do 17660 osób.

Liczba osób, które zrezygnowały z kursu podstawowego w trakcie jego trwania

Jak można się dowiedzieć z powyższej tabeli nie wszyscy, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe byli zainteresowani jego ukończeniem. Dane za rok 2018 nie były jeszcze dostępne w dniu gdy redakcja mundurowe.info poprosiła KGP o informację.


Tabela obrazuje liczby osób zwolnionych ze służby w Policji

Pion kadrowy KGP nie prowadzi statystyki w obszarze liczby osób, które złożyły raport o zwolnienie ze służby. W związku z czym prezentujemy liczby osób zwolnionych ze służby Policji.

Postępowania dyscyplinarne – zakończone wydaleniem ze służb

Powyższa tabela obrazuje liczbę wszczętych postępowań dyscyplinarnych zestawione z liczbą zakończonych wydaleniem funkcjonariusza ze służby.

Niestety pion kadrowy KGP nie prowadzi także statystyk związanymi z przyjęciem do pracy w Policji osób z innych służb, jednakże posiadamy te dane w odniesieniu do innych służ podległych MSWiA i w najbliższych dniach zostaną przez upublicznione.

Zobacz Także:

Back to top button
Close