Z Kraju

Opinia prawna dot. niepełnienia służby w niedzielę, święta oraz w godzinach zaliczanych do pory nocnej.

Ma stronie Zarząd u Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, pojawiła się informacja o zwróceniu się z prośbą o udzielenie opinii prawnej w oparciu o poniższe:

Funkcjonariusz KMP w Jeleniej Górze raportem złożonym do, Komendanta Miejskiego Policji, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku chce zacząć korzystać z prawa do niepełnienia służby w niedzielę, święta oraz godzin zaliczanych do pory nocnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Policjant w wydziale kadr uzyskał infromację, że opinia prawna w jego sprawie nie została sporządzona a decyzja została podjęta w obrębie KMP w Jeleniej Górze.

Do zarządu NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego wpłynęła już opinia prawna z której wynika, że: „Policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich. Policjantowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.”

Aktem prawnym wskazującym uprawnienia rodzicielskie policjanta jest, między innymi
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r.
w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U.2001.131.1471). W §16 tego rozporządzenia podkreślono, że:
 • „Służba w niedzielę lub święto, w godzinach zaliczanych do pory nocnej oraz w czasie
  przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy nie może być pełniona przez
  policjanta – kobietę w ciąży.
 • Służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach zaliczanych do pory nocnej nie może być pełniona przez:
  1) policjanta będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki,
  2) policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun ,
  3) policjanta – kobietę karmiącą dziecko piersią – bez ich zgody.”

Podsumowując jak wskazano w  opinii prawnej: „przepisy w sposób jasny, przejrzysty i nie budzący wątpliwości wskazują kiedy policjantowi przysługuje prawo do wolnych niedziel, świąt oraz zwolnienia od pracy w porze nocnej – jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugie z rodziców. Ustawodawca nie wymienia dodatkowych uwarunkowań dla skorzystania z tego uprawnienia”

Pełna treść opinii prawnej znajduję się poniżej:
Link do pobrania:

Zobacz Także:

Back to top button
Close