Z Kraju

Komisja odrzuciła petycję o zatrudnianiu obcokrajowców w Policji

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018r. Sejmowa Komisja ds. Petycji przyjęła rekomendację o odrzuceniu petycji o zatrudnianiu obcokrajowców w Policji.

Sejmowa Komisja ds. Petycji na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) w zakresie umożliwienia obcokrajowcom pełnienia służby w Policji (BKSP-145-417/18)
Petycję przedstawił zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz, który powiedział, iż co prawda Konstytucja RP nie zabrania aby  obcokrajowcy  mogli pełnić służbę w Policji, tym niemniej jest podnoszone w opinii prawnej, że wymóg posiadania obywatelstwa polskiego w przypadku kandydatów do służby w Policji nie jest wyjątkiem.

Podobne wymagania stosuje się również w stosunku do innych zawodów, takich jak sędziów, ławników czy komorników sądowych. Ma to związek z tym, iż wymóg posiadania obywatelstwa polskiego uzasadnia się szczególnym wymogiem wierności i lojalności w stosunku do państwa polskiego a przede wszystkim dbania o jego dobro. Powyższe więc mogłoby się kłócić, gdyż osoby z innym obywatelstwem miałyby problem w stosunku, do którego państwa ten wymóg wierności byłby dla nich ważniejszy.

Podczas rozmów przedstawicielka MSWiA powiedziała, że Ministerstwo nie zgadza się z  argumentami zawartymi w petycji. Ze uwagi na charakter służby warunek obywatelstwa jest określony w ustawie o Policji zarówno w art. 25 w odniesieniu do kandydatów, jak i w art. 27 określającym ślubowanie funkcjonariusza.

Charakter służby i zadania  realizowane z narażeniem życia wymagają żeby warunek obywatelstwa polskiego został zachowany.  Reasumując – nie podzielamy propozycji, żeby aż tak daleko ingerować i rezygnować z wymogu posiadania obywatelstwa polskiego. Ta petycja dotarła też do ministerstwa, odpowiedź na nią będzie w tym duchu, który przedstawiłam – podkreśliła przedstawicielka MSWiA

Przewodniczący Komisji ds. Petycji postawił wniosek o nieuwzględnienie żądania zwartego w petycji. Wobec braku głosów przeciwnych Komisja ds. Petycji przyjęła rekomendację o odrzuceniu petycji.

 

Zobacz Także:

źródło
sejm.gov.pl / nszzp.pl
Back to top button
Close