Z Kraju

Związek Zawodowy Pracowników Policji ponownie spotkał się z MSWiA

W dniu 4 grudnia br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych: Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM.

W spotkaniu tym stronę rządową reprezentowali także Dyrektor Departamentu Budżetu , Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do kontaktów ze związkami zawodowymi oraz inni przedstawiciele ministerstwa. Dodatkowo uczestnikami rozmów byli także przedstawiciele OZZ Pracowników Administracji Rządowej SG.

Związki reprezentujące pracowników Policji, pomimo podpisanych porozumień w miesiącu wrześniu 2018 roku, zaapelowały do strony rządowej o zintensyfikowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i warunków socjalno-bytowych pracowników Policji. Ponownie zgłosili szereg problemów tej grupy zawodowej, która ich zdaniem w wyniku wieloletnich zaniedbań pozostaje nadal najniżej wynagradzaną w administracji publicznej:

  • ponad 70% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3500 zł,
  • ponad 40% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
  • ponad 90% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
  • ponad 49% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 2500 zł.

Na powyższy apel stron związkowych Pan Minister podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach miejskich i powiatowych Policji w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Kwota ta przeznaczona będzie na fundusz wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i środki te powinny być wydatkowane w formie nagród.

NSZZPP i ZZPP – zapowiedziały, żę reprezentatywne organizacje związkowe w jak najszybszym czasie wypracują propozycję podziału tych środków, a ich wspólne stanowisko w tej sprawie przedłożą Komendantowi Głównemu Policji.

Efektem tego spotkania, oprócz przeznaczenia 2.600.000 zł na nagrody dla pracowników bezmnożnikowych komend powiatowych i miejskich Policji, rozmawiano o poprawie ogólnej sytuacji pracowników cywilnych policji. Szczególnie istotne stanie się tutaj opracowanie programu rozwoju formacji w zakresie ujęcia w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidzianych podwyżek wynagrodzeń.

Zobacz Także:

źródło
nszz-pp.pl
Back to top button
Close