Funkcjonariusz będzie udzielał pomocy inspektorowi farmaceutycznemu


9 maja Prezydent podpisał ustawę  o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. W regulacji jest także mowa o rozszerzeniu zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) z Policją i Strażą Graniczną. Chodzi o zobowiązanie tych służb do udzielania niezbędnej pomocy PIF lub osobie upoważnionej do dokonywania kontroli lub inspekcji w celu zapewnienia niezakłóconego przeprowadzenia tych czynności. Z każdej takiej pomocy funkcjonariusz będzie sporządzał odpowiednią notatkę, której zakres danych reguluje niniejsza ustawa.

Art. 37ata Prawa farmaceutycznego ureguluje współpracę Policji, CBŚ i Straży Granicznej, z organami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Proponowane zmiany zobowiązują Policję, CBŚ i Straż Graniczną do pomocy pracownikom PIF wtedy, kiedy będzie to niezbędne do przeprowadzenia przez nich inspekcji lub kontroli.

Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z coraz częstszych sytuacji, w których kontrolowani blokują przeprowadzanie kontroli poprzez kierowanie gróźb, blokowanie dostępu do pomieszczeń, w których ma zostać przeprowadzona inspekcja itp. Coraz częściej dochodzi również do ujawnienia działalności niezgodnej z prawem np. przestępstw skarbowych, fałszowania produktów leczniczych, ich nielegalnej produkcji itp. Zatem obecność wyżej wymienionych organów w określonych sytuacjach zapewniałoby inspektorom bezpieczeństwo i swobodę podczas prowadzenia przez nich czynności. Regulacja ta daje możliwość wystąpienia o pomoc Policji, CBŚ i Straży Granicznej przed inspekcją, bądź w przypadku gdy zastane na miejscu okoliczności tego wymagają.

Regulacja określa także, że funkcjonariusz organu udzielającego pomocy sporządzać będzie notatkę zawierającą termin, miejsce, czas i zakres udzielanej pomocy, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, dane kontrolowanego- i zobowiązany będzie przekazać ją osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli, lub organowi zezwalającemu.

Przepis ten ma na celu umożliwienie zastosowania środków dostosowanych do zaistniałych sytuacji. Nie jest zalecane ustalanie maksymalnych wysokości kosztów pomocy, gdyż mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której konieczna pomoc nie zostałaby udzielona. Koszty udzielenia pomocy miałby ponosić kontrolowany, który swoją postawą doprowadził do konieczności jej wezwania. W sytuacji, gdy wezwanie pomocy było bezpodstawne koszty te poniesie organ zezwalający.

Nałożenie dodatkowego zadania na organy ścigania, polegającego na udzieleniu pomocy w sytuacjach, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia kontroli, nie spowoduje konieczności utworzenia dodatkowych etatów. Nie będzie więc generować kosztów.

Sposób rozliczania kosztów udzielanej pomocy określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

 

 

 

 

 

Back to top button

Drodzy użytkownicy, informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z plików cookies, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej informacji na temat plików cookies możesz przeczytać w naszej Polityce Prywatności.